บทเรียนวิชาเทคนิคการจัดการสมัยใหม่
 
     
 
บทที่ 1 : วิวัฒนาการทฤษฎีการจัดการ
     
  บทที่ 2 : แนวทางการจัดการสมัยใหม่
     
  บทที่ 3 : จริยธรรมบทบาท
     
  บทที่ 4 : บทบาทผู้บริหาร ผู้นำในยุคโลกาภิวัฒน์
     
  บทที่ 5 : การบริหารการเปลี่ยนแปลง
     
  บทที่ 6 : การบริหารธุรกิจในประเทศ