6.3.2  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 (Environmental Management Systems)
            มาตรฐาน ISO 14000 เป็นมาตรฐานของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กิจกรรมของการออกแบบ การผลิต การ
ส่งมอบ และการบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้องค์กรมีการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อนุกรมมาตรฐาน ISO 14000 เป็นชุดของมาตรฐานที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยทั่วไป มาตรฐานที่องค์กรหรือหน่วยงานขอยื่นการรับรองคือ

ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Systems: EMS)

สาระสำคัญของระบบมาตรฐาน ISO 14000
1. นโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy)
ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการกำหนดนโยบายองค์กรซึ่งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์กร
2.  การวางแผน (Planning)
ในการวางแผนเพื่อให้บรรลุนโยบายสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ ประกอบด้วยการระบุกิจกรรมขององค์กรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการพิจารณากฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น จึงกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดการกิจกรรมดังกล่าว และจัดทำโครงการสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
3.  การนำไปปฏิบัติ (Implementation)
เพื่อให้บรรลุตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ควรมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องใน

การปฏิบัติงาน การจัดทำและควบคุมระบบเอกสารการควบคุมการดำเนินงาน และการจัดทำแผนดำเนินการเพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น
4.  การตรวจสอบและแก้ไข (Checking and Corrective Action)
การตรวจสอบเป็นการติดตามและการวัดผลกิจกรรม ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้ ตลอดจนทำการแก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หลังจากนั้นควรมีการตรวจติดตามประสิทธิผลของการแก้ไขและป้องกัน
5.  การทบทวน (Review)
ผู้บริหารระดับสูงควรทำการทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในระยะเวลาที่สมควร เพื่อให้แน่ใจว่า ระบบได้จัดทำขึ้นอย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะทำให้การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปในลักษณะเชิงป้องกันปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการนำปัญหาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้น


ประโยชน์ของ EMS

  • บริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบ
  • เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี รวมทั้งมีการป้องกันในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
  • เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
  • ลดภาระค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น การจัดการทรัพยากรการจัดการของเสีย (Waste Management)
  • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด

ขั้นตอนการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
                การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS Auditing) ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่ง ในระบบการจัดกา

สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) หรือการตรวจประเมินจากบุคคลภายนอก (External Audit) เพื่อให้การตรวจประเมิน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ISO จึงกำหนดมาตรฐานข้อแนะนำ ในการตรวจประเมิน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้น คือ ISO 14001