บทที่ 4 : บทบาทผู้บริหาร ผู้นำในยุคโลกาภิวัฒน์
4.1  ความรู้เกี่ยวกับผู้นำ    
4.1.1 ความหมายและประเภทผู้นำ
4.1.2 คุณสมบัติผู้นำ
4.1.3 ภาวะผู้นำ
4.1.4 ลักษณะและบทบาทผู้นำ
4.1.5 ผู้นำยุคใหม่
4.2  ความรู้เกี่ยวกับผู้บริหาร
4.2.1 ความหมายและประเภทของผู้บริหาร
4.2.2 คุณลักษณะของผู้บริหาร
4.2.3 ระดับผู้บริหารและอำนาจหน้าที่
4.2.4 ระบบการบริหาร
4.3  ภาวะหน้าที่ของผู้บริหาร
4.3.1 หน้าที่ผู้บริหาร
4.3.2 บทบาททางการบริหาร
4.3.3 ทักษะผู้บริหาร
4.3.4 การบริหารในสภาวะที่แตกต่างกันและมีการเปลี่ยนแปลง
4.4  ผู้บริหาร / ผู้นำ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
4.4.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.4.2 ระบบเครือข่าย
ิ4.4.3 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ