4.3.3  ทักษะของผู้บริหาร  ทักษะทางการบริหารหรือการจัดการ (Managerial Skills) ย่อมมีความสำคัญต่อผู้บริหารในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายโดยผันแปรไปตามระดับชั้นขององค์กร    ทักษะหรือความสันทัด (Skill) คือ ความสามารถในการนำความรู้    ความชำนาญมาปฏิบัติ
                Robert L. Katz ได้เสนอว่าทักษะของผู้บริหารที่สำคัญมี 3 อย่าง คือ
                1)  ทักษะด้านเทคนิค   (Technical Skills)  คือความรู้ความสามารถในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ  กระบวนการและกรรมวิธีในการปฏิบัติงาน  เป็นทักษะที่จะเป็นสำหรับงานด้านปฏิบัติการ  เช่น  หัวหน้าพนักงานขาย  ก็จำเป็นต้องรู้เทคนิคการขาย  หัวหน้าคนงาน  ก็ต้องรู้เทคนิคในการใช้เครื่องมือ  เป็นต้น 
                2)   ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์  (Human Skills) คือ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความพยายามเพื่อให้เกิดความร่วมมือ   การทำงานเป็นทีม   และการเสริมสร้างบรรยากาศเป็นทักษะที่ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสาร ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ เช่น ผู้บริหารต้องสามารถเข้ากับคนได้ทุกระดับชั้น สามารถพูดคุยเข้าใจได้ง่าย สามารถชักจูงโน้มน้าวใจผู้อื่นได้ เป็นต้น
                3)   ทักษะด้านการประสมแนวความคิด  (Conceptual Skill) คือ ความสามารถในการมองภาพรวมเพื่อที่จะได้ทราบถึงองค์ประกอบของสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ และเข้าใจความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับองค์การหรือการบริหารงานของตนเอง เป็นทักษะด้านเชาว์ไหวพริบ การมีวิสัยทัศน์ และความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับระบบทั้งหมด ผู้นำจำเป็นต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหา ไม่ว่าเป็นปัญหาเฉพาะหน้าหรือระยะยาว สามารถชี้นำองค์กรให้กว้างไปยังทิศทางที่ถูกต้องในอนาคต
                Robert  L. Katz  ได้กล่าวไว้ว่าผู้บริหารแต่ละระดับแม้ว่าจะใช้ทักษะที่สำคัญ 3 ทักษะนี้ก็ตาม แต่ผู้บริหารแต่ละระดับก็ใช้ดังกล่าวในสัดส่วนที่ไม่เท่ากันดังรูป

                ภาพที่ แสดงทักษะสำคัญของผู้บริหาร

กล่าวโดยสรุปคือ  ผู้นำระดับล่างขององค์กรจะใช้ทักษะด้านเทคนิคมากที่สุด  เพราะหน้าที่สำคัญของผู้บริหารระดับนี้ยังต้องเกี่ยวข้องอยู่กับระดับปฏิบัติการอยู่ค่อนข้างมาก  ต้องควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย  ผู้บริหารระดับกลางต้องใช้ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์มากที่สุดเพราะผู้นำระดับนี้ต้องเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้นำระดับสูงและผู้นำระดับล่าง  ต้องอาศัยทักษะด้านการสื่อสาร (Information skill) และทักษะในการคิดรูปแบบการทำงาน (Design skill) ผู้บริหารระดับสูงจะใช้ทักษะด้านความคิดมากที่สุด  เพราะหน้าที่สำคัญของผู้นำระดับนี้จะต้องเป็นผู้กำหนดนโยบาย  ต้องมีวิสัยทัศน์และต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี