บทที่ 2 แนวทางการจัดการสมัยใหม่
2.1ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสมัยใหม่    
2.1.1 การจัดการเชิงกลยุทธ์    
2.1.2 การจัดการทรัพยากรองค์กร    
2.1.3 การบริหารแบบบูรณาการ    
2.2 การจัดการสมัยใหม่ด้านการตลาด    
2.2.1 ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์    
2.2.2 ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ    
2.2.3 E-Commerce    
2.3 การจัดการสมัยใหม่ด้านการผลิต    
2.3.1 การเพิ่มผลผลิต    
2.3.1.1
  การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (TQM)
2.3.1.2
  หลักการควบคุมกลุ่มคุณภาพ (QCC)
2.3.1.3
  ระบบ KAIZEN
2.3.1.4
  ระบบทันเวลาพอดี (JIT)
   
 
 
 
2.3.2 ระบบมาตรฐานและการควบคุมภาพ    
2.3.2.1   GMP
2.3.2.2   HACCP
2.3.2.3   ISO 22000 : 2005
2.3.2.4   ISO 9000 : 2000
2.3.2.5   มอก. 18000